JURIDISCHE KENNISGEVING

Lees deze voorwaarden aandachtig voordat u deze catalogus gebruikt.

U bekijkt en gebruikt de deze catalogus en zijn inhoud op eigen verantwoordelijkheid. Aanvaardt u deze voorwaarden niet, dan dient u deze site onmiddellijk te verlaten en mag u niet langer informatie uit de catalogus opvragen.

Copyright 2005 Grosfillex en Gebruik van de inhoud. Grosfillex en/of zijn wereldwijde filialen zijn de eigenaars van de copyrights en andere rechten op het materiaal uit deze catalogus. U bent gerechtigd om het materiaal uit deze catalogus uitsluitend voor persoonlijke informatie te bekijken, te downloaden en te reproduceren, op voorwaarde dat:

1) u alle vermeldingen van het oorspronkelijke materiaal behoudt
2) u de foto’s alleen gebruikt met de bijhorende tekst
3) u altijd het volgende vermeldt:

Grosfillex ® Alle rechten voorbehouden

Niets van de inhoud van deze website mag worden geïnterpreteerd als een licentie aan de gebruiker onder een auteursrecht, geregistreerd merk, patent of andere intellectuele eigendom van Grosfillex of een derde persoon, behalve wanneer Grosfillex uitdrukkelijk en schriftelijk een licentie tot gebruiksrecht verleent.

De foto’s, afbeeldingen en gegevens uit de catalogus worden onder een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie aangeboden aan de gebruiker die deze voorwaarden aanvaardt. Die gebruiker mag ze afdrukken en gebruiken, maar uitsluitend voor eigen, persoonlijk gebruik.

Er mag geen aanvullende publicatie voor commercieel gebruik worden gemaakt van het in deze catalogus gebruikte materiaal zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Grosfillex.

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Grosfillex is het strikt verboden om de inhoud van deze catalogus te reproduceren, te kopiëren, er een sublicentie op te verlenen, te wijzigen, toe te wijzen, over te dragen, te verkopen of anderszins te verspreiden.

Geen enkel deel van deze catalogus mag op een website worden gebruikt, hetzij als hyperlink hetzij op een andere manier. Deze elektronische catalogus en de inhoud ervan mogen niet worden gebruikt om wat voor soort database dan ook op te stellen en mogen evenmin (geheel of gedeeltelijk) door u of een derde persoon in databases worden opgeslagen. Evenmin mag een database die de catalogus of de inhoud daarvan volledig of gedeeltelijk bevat worden verspreid.

Andere intellectuele eigendomsrechten

Houd er rekening mee dat de producten, processen of technologieën die in deze catalogus worden omschreven onder andere intellectuele eigendomsrechten kunnen vallen, die zijn voorbehouden aan Grosfillex en waarvoor hier geen licentie verleend wordt. Het logo van Grosfillex, Rexform, Kevring en alle andere producten, diensten, namen, designmerken en slogans uit deze catalogus zijn door Grosfillex wereldwijd geregistreerde merken. De door andere partijen geregistreerde merken zijn waar mogelijk vermeld. Grosfillex erkent hun rechten.

Er kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn. Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op handelstransacties uitgevoerd door Grosfillex via deze website.

Andere aanvullende voorwaarden gelden voor elke verkooptransactie die het gevolg is van het bekijken van de inhoud. Niets in deze juridische kennisgeving wijzigt of corrigeert eventuele van kracht zijnde akkoorden tussen u en Grosfillex.

Grosfillex kan de in deze juridische kennisgeving vastgelegde rechten op elk moment herroepen of wijzigen door deze pagina bij te werken.

Het materiaal in deze catalogus kan technische onjuistheden of tikfouten bevatten. Grosfillex kan steeds verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen in de producten en/of programma’s die in dit materiaal worden beschreven. Grosfillex garandeert niet dat deze catalogus onafgebroken of foutloos zal functioneren of dat defecten zullen worden gecorrigeerd.

Grosfillex garandeert niet dat deze catalogus compatibel is met de configuratie van uw computer. Dit is de exclusieve overeenkomst tussen Grosfillex en de gebruiker van het materiaal. Grosfillex heeft het recht om de gebruiker te allen tijde de toegang tot deze service te ontzeggen zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze overeenkomst moet worden nageleefd conform de Spaanse wetgeving.